اخبار نمایشگاهی کلینت ونتا

حضور در نمایشگاه بین المللی  دی ماه 1402

حضور در نمایشگاه بین المللی سال 1398

حضور در نمایشگاه بین المللی سال 1402

حضور در نمایشگاه بین المللی سال 1398

حضور در نمایشگاه بین المللی 1399

حضور در نمایشگاه بین المللی 1398

حضور کلینت‌ونتا در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی تاسیسات

حضور کلینت‌ونتا در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی تاسیسات

حضور کلینت‌ونتا در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی تاسیسات

حضور کلینت‌ونتا در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی تاسیسات
keyboard_arrow_up